Babel, JSX, và các bước xây dựng

Tôi có cần phải sử dụng JSX với React không?

Không! Hãy xem thử “React không dùng JSX” để hiểu thêm.

Tôi có cần phải sử dụng ES6 (+) với React?

Không! Hãy xem thử “React không dùng ES6” để hiểu thêm.

Làm như nào để tôi viết comment trong JSX ?

<div>
  {/* Comment ở đây */}
  Hello, {name}!
</div>
<div>
  {/* Nó cũng hoạt động 
  cho nhiều dòng comments. */}
  Hello, {name}! 
</div>
Is this page useful?Edit this page